งานการเงิน

จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องรับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

นโยบายเรียนดีเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ได้รับค่า 1.อุปกรณ์การเรียนที่จะได้รับคนละ 230 บาทต่อปีให้ผู้ปกครองนักเรียนมาเซ็นชื่อรับเงินส่วนนี้ แล้วนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเองจากนั้นค่อยนำใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญทางการเงินมายืนยันกับสถานศึกษา 2.เครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด เป็นเงิน 900 บาทต่อปี จะให้เงินผู้ปกครองไปนำไปจัดซื้อชุดนักเรียน ชุดฝึกงาน หรือชุดอื่นๆตามที่เห็นสมควร แล้วค่อยนำใบเสร็จรับเงินมายืนยันเช่นเดียวกัน