นายประดิษฐ์ เลิศโพธาวัฒนา

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวกุสุมา สิบมีแต่

ผู้ช่วยงานการเงิน

นางจิตรลดา ธาระหาญ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวพรวลัย ชื่นชม

เจ้าหน้าที่งานการเงิน