โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

ตัวอย่างใบเสร็จเพื่อเบิกเงินอุหนุนค่าเครื่องเเบบนักเรียน

ตัวอย่างใบเสร็จเพื่อเบิกเงินอุหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน